Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Sre12Mar2008

Skrb za podporo delovanja BRZOL - 107. LEBA

Informacije
Borut Podgoršek

107. letalska baza (107. LEBA) je enota ravni bataljona, ki je namenjena zagotavljanju ter podpori delovanja enot zračne obrambe in letalstva, oskrbe ter vzdrževanja letališč in letalskih enot Slovenske vojske ter nalog podpore države gostiteljice (HNS) na letališčih v Cerkljah ob Krki in na Brniku. Zagotavlja tudi delovanje komunikacijskih in informacijskih sistemov ter varovanje in kontrolo vstopov na vojaško letališče Cerklje ob Krki in na vojaški del letališča Brnik.


Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo
Zgodovina 107. LEBA sega v začetek 90. let prejšnjega stoletja, ko je bila del 15. BRVL, po letu 2000 pa je sodila v Poveljstvo za podporo. Danes deluje pod poveljstvom BRZOL in je sestavljena iz petih podenot, in sicer dveh logističnih enot (logistična enota letališč Cerklje ob Krki in Brnik), čete za komunikacijske, informacijske in radionavigacijske sisteme, čete za podporo letenja in enote za varovanje letališča. Najpomembnejši nalogi 107. LEBA sta zagotavljanje in izvajanje ukrepov za delo vseh letalskih enot na obeh letališčih. S četo za podporo letenja neposredno podpirajo in omogočajo letenje 15. HEB ter Letalski šoli SV.

107_leba.jpgPoleg tega 107. LEBA dobro sodeluje tudi z lokalno skupnostjo, torej krajevno skupnostjo, društvi, šolami itn., saj jim pomaga in jih podpira pri njihovih dejavnostih. Osnovna šola lahko tako brezplačno uporablja Stadion in teniško igrišče. V vojašnici je tudi knjižnica, ki jo redno obiskujejo okoliški prebivalci. Vsaj enkrat na leto opravijo z okoliškimi gasilskimi društvi različne aktivnosti in vaje, saj mora tudi letališka gasilsko-reševalna služba posredovati pri dogodkih zunaj letališča. Tako se spoznajo s kolegi iz sosednjih gasilskih društev in širijo njihovo ter svoje znanje. Jeseni so izvedli skupno gasilsko-reševalno vajo Letalo 2008, ki je predvidevala strmoglavljenje letala na letališču. Glede na razpoložljiv kader naredijo vse naloge, ki jih morajo, včasih pa tudi več. Veliko sodelujejo, se samousposabljajo in podpirajo letalce na vseh vajah Slovenske vojske. Bili so tudi na vaji Bojne zmožnosti 2008 in vseh streljanjih Letalske šole SV. Podpirajo nočno letenje, poleg tega pa se usposabljajo za pridobivanje civilnih licenc, saj morajo po civilnih predpisih imeti tudi civilne licence.

major_ales_zajc.jpgRazvoj letališča Cerklje ob Krki poteka skladno z razvojem in gradnjo letališke infrastrukture. Hkrati poteka tudi razvoj zmogljivosti za lastne potrebe in potrebe HNS, je povedal poveljujoči, namestnik poveljnika 107. LEBA major Aleš Zajc. Lani so in tudi letos bodo pomagali pri selitvi enot z Brnika v Cerklje ob Krki, pri gradnji nove infrastrukture na letališču Cerklje ob Krki pa podpirajo tudi projektno skupino in izvajalce. Letos jih čaka še dokončna reorganizacija 107. LEBA in začetek delovanja po novi formaciji. Hkrati si bodo prizadevali za nove zaposlitve civilnih oseb in vojaških uslužbencev v logističnih enotah ter letaliških službah, v katerih pričakujejo tudi nova materialna sredstva in vozila za delovanje letaliških služb. Na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je stacionirana le logistična enota. Obsega vse elemente podenot 107. LEBA, ki so v Cerkljah ob Krki, toda v obsegu oddelka. Vse kar zagotavljajo v Cerkljah ob Krki, zagotavljajo tudi na Brniku, izjema je le kuhinja, ki je na Brniku ni.

Logistična enota (LOGELET)
V logistični enoti izvajajo celovito oskrbo vojašničnih enot glede potrošnega materiala, drobnega inventarja, čistil, učnih in vadbenih sredstev, pisarniškega materiala ter opreme. Skrbijo tudi za avtopark vojašnice, v katerem so vsa osebna vozila, ki jih pri svojem delu potrebujejo vse enote v vojašnici. V avtoparku nimajo posebnih in specialnih vozil, ki so stacionirana pri enotah, ki jih uporabljajo.

Zagotavljajo hrano za zaposlene, obiskovalce in delegacije, ki prihajajo v vojašnico. V kuhinji, v kateri je zaposlenih 12 ljudi, pripravijo na dan približno 350 toplih malic in ducat zajtrkov ter večerij, kar je odvisno od zahtev. Jedilnik napišejo za en mesec naprej, vrsta hrane pa se spreminja tudi glede na letni čas. Svežo zelenjavo, sadje in meso dobivajo vsak dan in ga praviloma ne shranjujejo v hladilnih komorah, saj vso hrano porabljajo sproti. Delovni proces sledi predpisom HACCP, katerega izvajanje nadzirajo notranja in zunanja inšpekcijska služba ter veterinarska inšpekcija. Hrano zagotavljajo tudi ob kuhinja_img_0707.jpgkoncih tedna in med različnimi prireditvami na letališču Cerklje ob Krki, kot so dan SV, dan odprtih vrat, športna prvenstva in drugi dogodki. Veliko skrbi namenjajo tudi varovanju okolja. Imajo sistem ločenega zbiranja odpadkov, olja, odpadnih baterij in drugega materiala kakor tudi papirja, stekla ter pločevink. So velik porabnik električne energije, zato nas je zanimalo, ali razmišljajo o alternativnih obnovljivih virih energije. »Za zdaj ne razmišljamo o postavitvi sončnih kolektorjev in fotovoltaike, saj so to velike naložbe, za katere trenutno ni namenskega denarja,« je povedal namestnik poveljnika 107. LEBA major Aleš Zajc in dodal, »da bi bila to zanimiva alternativa generatorju ob izpadu električne energije, kolektorji pa so zanimivi za ogrevanje sanitarne vode.«

Poleg omenjenega skupaj z enoto za podporo letenja skrbijo tudi za zelene površine, ki jih je v skoraj 500 hektarjev veliki vojašnici precej. Velike travnate površine pokosijo okoliški kmetje, okrog zgradb, brežine in podrast pa pokosijo sami. Z gradnjo novih objektov se obseg njihovega dela povečuje, saj skrbijo tudi za sprotno vzdrževanje. Prizadevajo si, da bi 49 zaposlenih svoje delo opravilo najbolje, je še povedal namestnik poveljnika LOGELET Matjaž Mauser. Na letališču je tudi divjad, za velikost njene populacije pa občasno pa skrbi lovska družina z odstrelom.

čŒeta za komunikacijske, informacijske in radionavigacijske sisteme (čŒKIRS)
čŒeta za komunikacijske, informacijske in radionavigacijske sisteme zagotavlja vso podporo v komunikacijskem ter informacijskem delu od storitvenega centra, ki popravlja in vzdržuje telefone, računalnike ter informacijske sisteme, do klasičnih taktičnih zvez, postavitve radijskega stolpa in poljskih razmer dela za vse enote BRZOL. Med asanacijo kraja letalske nesreče na Korziki so v Postojni postavili translacijo in omogočili komunikacijo SV z ekipo na Korziki.

čŒeta za podporo letenja (čŒPL)
107_leba_hanger.jpgčŒeta zagotavlja neposredno podporo letenju in deluje na manevrskih površinah. V tej četi so gasilsko-reševalna služba torej gasilci, medicina in tehnična služba, služba za oskrbo potnikov prtljage in materialno-tehničnih sredstev ter služba za vzdrževanje letališča, v kateri imajo specialne stroje za čiščenje steze, in sicer krtačo ter plug. V okviru čŒPL deluje tudi ornitološka služba, ki bo v prihodnosti dobila raglje za oddajanje zvoka, ki odganja ptice. En del letališke podpore je tudi oskrba z gorivom, mazivom in strelivom. Za gorivo skrbi služba za sprejem in odpravo zrakoplovov. Letališče še nima podzemnih rezervoarjev za gorivo, zato tega hranijo kar v avtomobilskih cisternah. Po prenovi letališča pričakujejo tudi nove podzemne rezervoarje in prostore, v katerih bodo imeli svoj laboratorij za preverjanje kakovosti ter analizo goriva. Med terenskim delom helikopterske enote ali letalskimi mitingi gorivo dostavljajo tudi na teren, je povedal stotnik Slavko Pristajko, poveljnik čete za podporo letenja. čŒPL skrbi tudi za prevoz bojnih sredstev iz skladiščih na določen kraj, kjer jih potrebujejo letalske enote. Redno organizirajo reševalne vaje, v katerih sodelujejo z okoliškimi gasilskimi društvi. Trenutno delo gasilca opravlja 15 vojakov in vojaških uslužbencev. Ob koncu obnove letališča naj bi jih bilo med 60 in 70, od tega bo tretjina civilistov. V okviru čete za podporo letenja deluje tudi dežurna letališka ekipa (DLE). To je skupina, ki zagotavlja delovanje letališča, ko je odprt. V tej skupini so predstavniki vseh služb, ki morajo zagotoviti vse za ukrepanje v nujnih primerih.

Ko bo prenova letališča končana, bo organiziran tudi tako imenovani deicing letalnikov, postopek razledenitve površin letalnikov, kar je kritičnega pomena za varno letenje. Letališče bo opremljeno po vseh standardih in predpisih, ki jih določata ICAO in Nato.

Enota za varovanje (EVLE)
Ta enota opravlja delo na prijavnici, obhodno službo in patrulje. Opravljajo vse naloge, povezane z varnostjo nadzora ograje in objektov, nadzor pa poteka po predpisanih načrtih. Na letališču Cerklje ob Krki omogočajo vstop na letališko stezo tudi civilnim uporabnikom letališča.

Hkrati z gradnjo stolpa in podaljšanjem steze sta predvideni tudi osvetlitev piste ter vgradnja navigacijskih sredstev. Te naložbe ne pomenijo veliko, če na letališču ne bo ljudi, ki bodo dali temu delu utrip. Zato je projektna skupina za obnovo letališča že pripravila študijo za kader za popolnitev vseh služb, ki se bodo potrebovale. V kadrovskem načrtu do leta 2012, ko naj bi bilo letališče pripravljeno sprejeti Natova letala, je predvidenih približno 500 zaposlenih, zdaj pa jih je približno 150. Zaposlovali bodo predvsem civiliste, ki bodo delali le na letališču. Opravljali bodo dela, za katera ne bodo potrebovali vojaških usposabljanj. Nekatere vrste kadra bodo usposabljali sami s svojimi inštruktorji, ki jih zdaj usposabljajo na Brniku. Približno dve tretjini vseh del in nalog bodo opravljali civilisti, del osebja pa bo usposobljen za opravljanje dela zunaj letališča. Ta, tako imenovani premestljivi del bodo popolnili z vojaškim kadrom, ki ga že imajo. Projekcija razvoja letališča predvideva več prometa, saj naj bi bilo to letališče zbirno mesto za odhode v operacije kriznega odzivanja. V Cerkljah ob Krki bodo iz različnih letal združevali potnike in tovor tako, da bodo te službe delovale nenehno, in sicer v okviru podpore države gostiteljice, pri čemer bodo omogočili tudi bivanje vojakom v tranzitu. Glede na trenutne razmere jim dela ne bo zmanjkalo.

Besedilo: Borut Podgoršek
Fotografije: Bruno Toi荠in Borut Podgoršek
Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.