Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Pon26Dec2022

Država išče novega upravljalca mariborskega letališča

Informacije
Davor Golec

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI in koncedent) je objavilo razpisno dokumentacijo za podelitev koncesije javno-zasebnega partnerstva za izvajanje storitev obratovanja javnega letališča Letališče Edvarda Rusjana Maribor, po tem, ko se trenutnemu začasnemu upravljalcu konec leta 2023 izteče pogodba.

Spomnimo, trenutni začasni upravlec družba DRI, upravljanje investicij d. o. o., je poleti 2019 dobila v upravljanje mariborsko letališče, po tem ko je takratni upravljalec, družba Aerodrom Maribor, prekinila koncesijsko pogodbo, država pa ni uspela najti novega primernega za to javno-zasebno partnerstvo. Začasna rešitev traja že 3 leta in pol, ampak bo to kot kaže zadnje leto, kajti objavljen je poziv za prijavo za pridobitev 10-letne koncesije. Postopek javnega razpisa bo MZI izvedlo v treh fazah. V prvi fazi bo MZI oziroma v tem postopku koncedent, s sklepom priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo predložili dopustne prijave in bodo v celoti izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti iz razpisne dokumentacije. Vsi kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o uspehu njihove prijave obveščeni s sklepom koncedenta.

V drugi fazi sledi faza dialoga. Dialog bo koncedent izvedel ločeno z vsakim od povabljenih kandidatov v vrstnem redu prispelih prijav. Predmet dialoga bo uskladitev obsega in načina izvajanja koncesije, uskladitev vzorca koncesijske pogodbe in drugih elementov, potrebnih za oddajo končne pisne ponudbe. Po zaključenem dialogu, ki se bo lahko izvedel v enem ali več krogih, bo koncedent oblikoval povabilo k oddaji končnih ponudb.

Tretja faza obsega oddajo končnih pisnih ponudb. Kandidatom, ki se bodo udeležili dialoga, bo posredovano Povabilo in obrazci za oddajo končnih ponudb, ki bo vsebovalo usklajen vzorec koncesijske pogodbe, v katerem bo natančno opredeljena vsebina in obseg koncesije. Koncedent bo kandidate pozval, da oddajo svoje končne ponudbe. Iz končne ponudbe morajo biti razvidne končne ponujene vrednosti glede na posamezna merila. Koncedent bo končne ponudbe javno odprl.

Koncedent bo prispele končne ponudbe ocenil in pripravil poročilo. V primeru, da koncedent v izvedenem postopku javnega razpisa ne bo pridobil nobene finančno sprejemljive ali vsebinsko ustrezne končne ponudbe, bo prejete končne ponudbe zavrnil in postopek javnega razpisa zaključil brez izbora ali pa postopek izbire nadaljeval s ponovitvijo druge faze dialoga. V postopek dialoga bo koncedent v tem primeru vključil vse kandidate, ki so oddali prijave v predhodno izvedenem postopku javnega razpisa in jim je bila priznana sposobnost ter so bili povabljeni, da se udeležijo dialoga.

Postopek izbire se bo zaključil z izdajo akta izbire. Koncedent se v vseh fazah postopka izvedbe javnega razpisa lahko odloči, da javni razpis zaključi brez izbire, pri čemer mora svojo odločitev utemeljiti. Po pravnomočnosti akta izbire bosta koncedent in koncesionar podpisala koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje bo vzpostavljeno s podpisom koncesijske pogodbe in izpolnitvijo morebitnih odložnih pogojev.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo koncedent prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN najkasneje 20. 2. 2023 do 12.00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 2. 2023 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje prijav, prikaže podatke o kandidatu.

Koncesija se podeli za obdobje do 10 let.

Merilo za izbiro koncesionarja je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Pri izbiri koncesionarja se morajo upoštevati naslednja merila po padajočem zaporedju njihove pomembnosti:

Uporabljena merila

Največje možno število točk

A= Višina koncesijske dajatve

90 točk

B= Višina nadomestila za uporabo infrastrukture s strani končnih uporabnikov

6 točk

C= Trajanje koncesijskega razmerja.

4 točke

Kandidat mora v prijavi predložiti izjavo banke, iz katerega je razvidno, da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi, potrebnimi za najmanj šest (6) mesecev izvajanja storitev obratovanja, v višini najmanj 500.000 EUR.

Kandidat mora v prijavi predložiti lastno izjavo:

  • s katero se zaveže, da bo v primeru, če bo izbran, sprejel vse obveznosti, določene z Uredbo, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
  • s katero se zaveže, da bo zagotovil ustrezne kadre, ki omogočajo kakovostno izvedbo prevzetih obveznosti, pod pogoji, kot to določa osma točka prvega odstavka 15. člena Uredbe;
  • s katero se zaveže, da bo prevzel v uporabo obstoječo letališko infrastrukturo in jo redno oziroma tekoče vzdrževal;
  • s katero potrdi, da ima ustrezno znanje in izkušnje z realizacijo podobnih projektov;
  • s katero potrdi, da izpolnjuje vse obvezne zakonske pogoje po veljavni zakonodaji za izvajanje predmeta koncesije;
  • s katero potrdi, da izpolnjuje vse pogoje in zahteve, določene v koncesijski dokumentaciji,
  • s katero potrdi, da bo zagotavljal infrastrukturne, organizacijske in kadrovske pogoje iz mednarodnih standardov, predpisov in drugih aktov, ki urejajo civilno letalstvo ter se nanašajo vsaj na letališče s kodo ICAO 4D in kategorijo CAT I sistema za instrumentalno pristajanje, za zagotavljanje obratovalnega časa letališča za mednarodni zračni promet povprečno 8 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dni v letu.

Poziv je skupaj s prilogami, Poročilom o oceni vrednosti nepremičnin - območje Letališča Edvarda Rusjana Maribor in Poročilom o oceni vrednosti opreme Letališča Edvarda Rusjana Maribor objavljen na spletnem portalu javnih naročil ter na portalu uradnega lista Evropske unije

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.