Poslovanje Aerodroma Ljubljana do konca aprila nad načrtom

V poslovanju Aerodroma Ljubljana se pozitivni trendi iz prvega letošnjega kvartala nadaljujejo tudi v aprilu. Zabeležen je občuten porast obsega prometa pri tujih prevoznikih, domači prevoznik pa je v aprilu presegel načrtovano število potnikov. Obseg oskrbljenega tovora je prav tako občutno višji v primerjavi z lanskim enakim obdobjem.lju_img_2496.jpg

V letošnjem letu družba beleži občutnejši porast prometa v segmentu tujih prevoznikov, ki so v obdobju od januarja do konca aprila prepeljali 10 odstotkov več potnikov kot v enakem lanskem obdobju. Ob sicer manjšem številu premikov letal so v povprečju uporabljali večja in težja letala, kar je s prihodkovnega vidika pozitivno, saj je pomemben del prihodkov od lju_img_1724.jpgopravljenih storitev vezan na težo letala. V zvezi z rastjo števila potnikov velja izpostaviti povečanje ponudbe nizkostroškovnih letov z našega letališča – od oktobra 2012 je ljubljansko letališče bogatejše za prevoznika Wizz Air. Načrtovano število potnikov za april je presegel tudi domači prevoznik in se precej približal obsegu prometa, predvidenem v obdobnem načrtu. Skupno je bilo tako v prvih štirih mesecih letos prepeljanih 323.308 potnikov, kar je za 2,4 odstotka več glede na enako lansko obdobje in za 1,5 odstotka več v primerjavi z obdobnim načrtom. Občuten porast je zabeležila tudi kategorija oskrbljenega tovora, ki je s 5.956 tisoč tonami za skoraj 13 odstotkov višje glede na primerljivo lansko obdobje, za 15 odstotkov pa presega tudi obdobni načrt.

lju__in_easyjet_img_1732.jpgPozitivni trendi na področju prometa se odražajo tudi v poslovnih rezultatih za prve štiri mesece, ki so boljši od načrtovanih, preseženi pa so tudi realizirani rezultati poslovanja v enakem lanskem obdobju. Ustvarjeni poslovni prihodki v višini 9,2 milijona evrov so za 2 odstotka višji v primerjavi z lanskimi prvimi štirimi meseci, za slabih 8 odstotkov pa so višji v primerjavi z načrtovanimi. Vzporedno se je nadaljevalo z ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov, ki za obdobje od januarja do aprila letos znašajo 8 milijonov evrov in za 4,3 odstotka zaostajajo glede na enako lansko obdobje, za 1,9 odstotka pa so nižji tudi v primerjavi z načrtovanimi. Ustvarjeni dobiček iz poslovanja tako znaša 1,2 milijona evrov, kar je za dobrega pol milijona evrov več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem ter za 0,8 milijona evrov več glede na obdobni načrt.

adr_img_1728.jpgUgodni rezultati so zabeleženi tudi pri finančnih prihodkih in odhodkih. Tako so se višji finančni prihodki in nižji finančni odhodki odrazili v neto finančnem izidu v višini 0,4 milijona evrov, kar presega ustvarjenega v lanskih prvih štirih mesecih in načrtovanega.

Navedeno se je odrazilo v ustvarjenem dobičku pred davki (1,6 milijona evrov) in čistem dobičku (1,3 milijona evrov), ki sta za dobrih 60 odstotkov (okvirno za 0,6 milijona evrov) višja glede na enako lansko obdobje, za okvirno milijon evrov pa presegata načrtovane vrednosti. Doseganje letnega facebook.jpgnačrta je v obeh kategorijah 27-odstotno, kar je upoštevaje sezonsko komponento v poslovanju družbe zelo visoko. Večino prihodkov družba namreč zaradi večjega obsega prometa realizira v poletnih mesecih od junija do septembra, medtem ko so stroški v pretežni meri linearno razporejeni čez celo leto.

lju_cargo_img_1782.jpgPozitivni trendi na področju prometa so se nadaljevali tudi v mesecu maju. Število potnikov je bilo za 16 odstotkov višje v primerjavi z majem 2012, pri čemer so promet povečali tuji in domači prevoznik. Skupaj tako v obdobju od januarja do maja 2013 beležimo za skoraj 6 odstotkov več potnikov kot v lanskih prvih petih mesecih. Pozitiven trend je značilen tudi za kategorijo tovornega prometa, ki ga je za 11 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Glede na te fizične kazalce Aerodrom Ljubljana pričakuje dobre poslovne rezultate poslovanja tudi za prvih pet mesecev letošnjega leta.