Prvih devet mesecev zadovoljivo in stabilno

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d., se je danes seznanil z nerevidiranimi devetmesečnimi poslovnimi rezultati družbe. Ti izkazujejo več prometa, več prihodkov, a zaradi povečanega obsega prometa in novih objektov tudi višje stroške v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Do konca septembra smo oskrbeli 1.352.189 potnikov, kar je za 14,3 odstotke več kot od januarja do septembra lani (80,1 odstotek letnega načrta), število premikov letal pa se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 5,9 odstotkov in jih je bilo 37.631 (71,4 odstotka letnega načrta). Prepeljano je bilo 13.033 ton tovora, kar je 18,1 odstotka manj glede na primerljivo lansko obdobje (50,5 odstotka letnega načrta).

letalia_jpl_stop.jpgKljub neugodnim makroekonomskim razmeram je poslovanje družbe v prvih devetih mesecih letošnjega leta zadovoljivo in stabilno ter ostaja v načrtovanih okvirjih. Ustvarili smo za 31.036 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je 9,7 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani, in imeli 19.854 tisoč evrov poslovnih odhodkov (20,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani).

Ugodno sliko kaže poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ki znaša 15.749 tisoč evrov in je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem večji za tri odstotke. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 11.182 tisoč evrov za 5,5 odstotka zaostaja za lanskoletnim (letni načrt je dosežen 85,3 odstotno), kar je predvsem posledica rasti poslovnih odhodkov, povezanih z večjim obsegom poslovanja in novimi objekti, ki jih uporabljamo od julija 2007 dalje.

Spodbudni sta tudi vrednosti EBIT marže (deleža poslovnega izida iz poslovanja v poslovnih prihodkih), ki znaša 36 odstotkov in presega načrtovano za 4,8 odstotke ter EBITDA marže (deleža poslovnega izida iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo v poslovnih prihodkih), ki s 50,7 odstotki za 5,6 odstotkov presega načrtovano.

Izkazani čisti poslovni izid obravnavanega obdobja v višini 9.707 tisoč evrov je zaradi ustvarjenih kapitalskih dobičkov pri prodaji finančnih naložb v enakem obdobju leta 2007 letos nižji za 37,5 odstotka (če bi lanski devetmesečni čisti poslovni izid zmanjšali za kapitalske dobičke, bi bil čisti poslovni izid prvih devetih mesecev leta 2008 na ravni lanskega). Relativno nizko doseganje letnega načrta (56,6 odstotno) je posledica dejstva, da v letu 2008 načrtovana prodaja finančnih naložb v prvih devetih mesecih zaradi neugodnih razmer ni bila realizirana.

Ocenjujemo, da bo promet potnikov in letal do konca letošnjega leta skladen letnemu načrtu. Glede na trenutne gospodarske razmere in dosežene rezultate bo tudi poslovni izid iz poslovanja predvidoma na nivoju načrtovanega.