Z Natom se je mogoče pogajati le o ceni

»Pri Natovih razpisih se daje prednost načinu, da se izbere finančno najugodnejši ponudnik.« Intervju s Francem Purgajem


franc_purgaj.jpgKakšni sta načeli Natovih razpisov po postopku mednarodnega javnega zbiranja ponudb?
Glavni načeli sta načelo nediskriminatornosti in načelo izpolnjevanja pogojev. Prvo načelo pomeni, da mora država gostiteljica, ki objavi razpis, zagotoviti, da imajo podjetja iz vseh držav članic Nata enake možnosti za prijavo na razpis in da so v postopku razpisa obravnavana enako. Drugo načelo pomeni, da morajo sodelujoča podjetja izpolnjevati določene predpisane pogoje, vsa, ki jih izpolnjujejo, pa morajo imeti možnost sodelovanja na razpisu v katerikoli državi članici Nata. Ali posamezna podjetja izpolnjujejo pogoje, oceni država, iz katere so. Njihova matična država da izjavo, da bi, če bi izvajala razpisno-dodelitveni postopek za podobno delo sama, sprejela podjetje za ponudnika oziroma izvajalca. Ta izjava je načelno zagotovilo državi gostiteljici, da je podjetje tehnično, finančno in strokovno sposobno prevzeti projekt v obsegu, predvidenem v razpisno-dodelitvenem postopku. Podjetja so ocenjena po znanju, finančni sposobnosti in referencah. Tem podjetjem se potem pošlje razpisna dokumentacija. Ta razpisno-dodelitveni postopek je za program naložb v varnost predpisal odbor Nata za infrastrukturo in je skladen z načeli naročanja v Evropski uniji. Postopek se torej začne s povabilom državam članicam zavezništva oziroma njihovim podjetjem za sodelovanje v razpisno-dodelitvenem postopku. Informacija o razpisu se pošlje kot obvestilo o nameri zbiranja ponudb.

Povabilo je začetek postopka mednarodnega javnega zbiranja ponudb. Kakšen je razpis?
Nato pozna različne vrste razpisov, in sicer eno-, dvo- in tristopenjske razpise. Enostopenjske priporoča, če so zahteve naročnika povsem jasne, vključno s podrobnimi tehničnimi rešitvami. Primeren je pri naročanju preprostejših storitev ali blaga in za gradbena dela, ki vključujejo  razmeroma majhna tveganja. Za naročanje obsežnejših in tehnološko zahtevnejših projektov priporoča dvo- ali tristopenjski sistem naročanja. Dvostopenjski postopek se priporoča, če naročnik potrebuje tehnično specifikacijo za naročilo. rocno_osvetljevanje_bo_zamenjala_avtomatika.jpgTo pomeni, da se najprej naredi predhodna ponudba, ki lahko obsega različne tehnične rešitve. Ko se investitor za določeno tehnično rešitev odloči in jo prilagodi svojim potrebam, s tako modificirano rešitvijo izvede razpis. Tristopenjski razpis se priporoča, ko naročnik potrebuje tudi koncept rešitve za določeni projekt. Pri večstopenjskih razpisih je bistvena vzajemna komunikacija med naročnikom in morebitnimi ponudniki pred začetkom razpisno-dodelitvenega postopka.

Po katerih merilih se izbira ponudnike?
Način izbora se določi z razpisom. Pri Natovih razpisih se dajeprednost načinu, da se izbere finančno najugodnejši ponudnik. To pomeni, da naročnik obravnava tiste ponudbe, ki ustrezajo postavljenim minimalnim vojaškim merilom in med njimi izbere cenovno najugodnejšo ponudbo.

V čem se razlikuje od našega sistema izbiranja ponudb pri obrambnih naročilih?
Mi uporabljamo sistem izbora, pri katerem je cena le eden izmed meril izbora, ni pa nujno prevladujoč. Drugo merilo, in sicer tehnično merilo ali na primer ekonomsko, kot so dobavni roki, načini plačila in podobno, so v našem sistemu merila v razpisu. Pri obrambnih naročilih Nata so najprej določena minimalna vojaška merila in jih ponudniki morajo brezpogojno izpolniti, če želijo, da je njihova ponudba obravnavana v nadaljnjem postopku kot primerna. Izbrana je cenovno najugodnejša ponudba. Odločitev o najprimernejšem ponudniku je na koncu odvisna le od cene blaga ali storitve. V razpisih Nata se je mogoče pogajati le o ceni.

oborozevanje_letal_pc-9m.jpgKoliko časa ti postopki trajajo in kakšni so roki?
Roki so predpisani. Na primer rok za predložitev ponudb za zelo obsežne in zapletene projekte navadno ne sme biti krajši od 84 dni, rok za druga dela in dobave pa ne krajši od 42 dni. Odbor je mogoče prositi tudi za podaljšanje rokov, če se kaj zaplete. Tudi za druge faze postopka so roki predpisani, vendar je osnovna zahteva pri razpisih Nata, da od objave namere za razpis do podpisa pogodbe ne mine več kot leto dni.

Ali je ta postopek pogoj za pridobivanje denarja?
Praviloma je, vendar če država gostiteljica želi zbirati ponudbe po nacionalni zakonodaji, lahko to tudi stori, če utemelji zakaj in če to odobri odbor za infrastrukturo pri Natu.

Ali imajo domača podjetja pri teh mednarodnih razpisih kakšno prednost?
Razen tega, da so razmeroma blizu lokacije izvajanja del, domača podjetja nimajo prednosti.Priloga revije Slovenska vojska 1/2009
Urednik:
Marko Pišlar
Avtorji besedil: člani projekte skupine za izvedbo programa naložbe na letališču Cerklje ob Krki
Fotografije: Bruno Toič in Aleš Pušavec