Vlada je na četrtkovi seji sprejela sklep, da se prične z izvajanjem postopkov za vzpostavitev zmogljivosti za gašenje iz zraka.

Potreba po vzpostavitvi namenskih zmogljivosti za podporo gašenja iz zraka izhaja iz Poročila o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Krasa od 17. julija  do 1. avgusta 2022. Za vzpostavitev potrebnih zmogljivosti je potrebna čim hitrejša izvedba aktivnosti za zagotovitev prvega dela materialno tehničnih sredstev že v letu 2023.

Kot izhaja iz vsebin na Vladi Republike Slovenije potrjenega programa koriščenja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, je dovoljena umestitev teh vsebin v naložbe, ki se lahko sofinancirajo iz evropskih sredstev, hkrati pa je potrjevanje programskega dokumenta v zaključni fazi pri Evropski komisiji.

Zaradi nujnosti zagotavljanja navedenih namenskih zmogljivosti za gašenje iz zraka že v letu 2023 Vlada Republike Slovenije nalaga pristojnemu resorju, da v najkrajšem možnem času začne z izvedbo postopkov izdelava investicijske in razpisne dokumentacije, vključno z objavo javnega naročila, drugim vključenim resorjem za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021-2027 pa zagotavljanje in izvajanje potrebnih postopkov podpore pri izvedbi v okviru njihovih pristojnosti še pred potrditvijo programa s strani Evropske komisije.

AirTractor 2 fotoSimonJamnik

Za preučitev potrebe in priprave programa vzpostavitve zmogljivosti za gašenje iz zraka so bile izvedene analize različnih variant, ki so pokazale, da je najprimernejša rešitev za obvladovanje velikih požarov v naravi v Republiki Sloveniji nakup novih manjših letal za gašenje. Pristojni organ za ustrezno podporo iz zraka za obvladovanje večjih požarov v naravi predlaga nakup štirih manjših letal, z možnostjo nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko skupno do šest letal. Izvedeni postopki bodo vodili do izvedbe javnega naročila za nakup zmogljivosti za gašenje iz zraka (skladno z investicijsko dokumentacijo), kateri bo po preliminarnih ocenah in preučitvi tržnih cen imel finančne posledice v višini 21.645.958,00 evrov. Sredstva se bodo predvidoma zagotovila iz Kohezijskega sklada, pri čemer delež sofinanciranja EU predstavlja 85-odstotkov, iz nacionalnega proračuna pa se krije 15-odstotna slovenska udeležba in DDV.

Tip letala še ni določen. Bodo pa vsi štirje (šest) istega proizvajalca. Najprimernejši kandidat se zdi Airtractor AT802F.